Lista referencyjna


Dokumentacja projektowa budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego system wodociągowy MPWiK Sp. z o.o. Kamienna Góra z rurociągiem "Wodociągi Wałbrzych" w Jaczkowie

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

12.2019 - w realizacji


Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla potrzeb zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn. "Budowa instalacji do spalania paliwa alternatywnego RDF oraz odwodnionych osadów ściekowych o przepustowości 2 Mg/h na terenie kotłowni Piast w Lubaniu w ramach wdrażania strategii niskoemisyjnej zaopatrzenia w ciepło systemu grzewczego miasta Lubań"

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.

04.2019 - 06.2019


Operat wodnoprawny na odprowadzanie istniejącym wylotem brzegowym wód opadowo-roztopowych do rzeki Nysa Łużycka w km 193+700 w Sieniawce

Gmina Bogatynia

03.2019 - 06.2019


Operat wodnoprawny na odprowadzanie istniejącym wylotem brzegowym wód opadowo-roztopowych do rzeki Miedzianka w km 6+960 w Bogatyni

Gmina Bogatynia

03.2019 - 06.2019


Operat wodnoprawny na odprowadzanie istniejącym wylotem brzegowym wód opadowo-roztopowych do rzeki Miedzianka w km 6+830 w Bogatyni

Gmina Bogatynia

03.2019 - 06.2019


Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu brzegowego oraz usługi wodne - odprowadzanie wylotem brzegowym wód opadowo-roztopowych do potoku Złotnica w km 11+596 w Jedlinie-Zdroju

I4TECH Sp. z o.o.

09.2018 - 10.2018


Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego - szybowego ujęcia wód podziemnych oraz usługi wodne - pobór wód podziemnych za pomocą studni szybowej oraz uzdatnianie wód podziemnych i ich dystrybucję - dz. nr 109/5, 109/9, obręb 0001 Kamieńsk, m. Jedlina-Zdrój

I4TECH Sp. z o.o.

09.2018 - 10.2018


Model hydrogeologiczny - rejon Gorzeszów

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

07.2018 - 11.2018


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Kościuszki w gminie Głuszyca"

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

06.2017 - 01.2019


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej w Głuszycy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Kolcach"

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

06.2017 - 01.2019


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina - Zdrój"

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

04.2017 - 04.2018


Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do spalania paliwa alternatywnego RDF i odwodnionych osadów ściekowych o przepustowości 2 Mg/h na terenie Kotłowni "Piast" w Lubaniu w ramach wdrażania strategii niskoemisyjnego zaopatrzenia w ciepło systemu grzewczego miasta Lubań"

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.

02.2016 - 08.2016


Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na Pl. Grunwaldzkim i przyległych do niego ulicach: Wysockiego, Nowy Świat, Konopnickiej, Słowackiego, Szmidta, Chrobrego w Wałbrzychu"

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

11.2015 - 12.2016


Operat wodnoprawny na odprowadzanie istniejącym wylotem Ø 400 do rzeki Kamiennej w km 14 + 970 wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ul. 22 Lipca, odcinka ul. Kopernika oraz terenu części osiedla przy ul. Szkolnej w Piechowicach

Gmina Miejska Piechowice

08.2016 - 11.2016


Operat wodnoprawny na odprowadzanie do rzeki Kamiennej istniejącymi dziewięcioma wylotami, wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia części ul. Tysiąclecia w Piechowicach

Gmina Miejska Piechowice

08.2016 - 11.2016


Operat wodnoprawny na odprowadzanie istniejącym wylotem Ø 200 do rzeki Kamiennej w km 14+913 wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenu części osiedla przy ul. Szkolnej w Piechowicach

Gmina Miejska Piechowice

08.2016 - 11.2016


Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na Pl. Grunwaldzkim i przyległych do niego ulicach: Wysockiego, Nowy Świat, Konopnickiej, Słowackiego, Szmidta, Chrobrego w Wałbrzychu"

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

11.2015 - 12.2016


Wykonanie modelu hydrogeologicznego - rejon Boguszów - Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, Stare Bogaczowice

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

01.2016 - 06.2016


Karta Informacyjna Przedsięwzięcia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa systemu skrzynek rozsączających wody opadowo-roztopowe do gruntu oraz punktu czerpalnego ścieków z placu dojrzewania na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla potrzeb Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w miejscowości Wólka Rokicka"

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

10.2015 - 04.2016


Dokumentacja projektowa dla zadania "Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych "Lipówka I" w Dąbrowie Górniczej"

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "KAN-REM" Sp. z o.o.

07.2015 - 11.2015


Dokumentacja projektowa rekultywacji składowiska odpadów LIPÓWKA II w Dąbrowie Górniczej

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "KAN-REM" Sp. z o.o.

03.2015 - 12.2015


Pełnienie funkcji Konsultanta Zamawiającego dla Inwestycji Dodatkowej obejmującej dostawę i montaż urządzeń dodatkowych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie

10.2014 - w realizacji


Dokumentacja projektowa przebudowy kanału/rowu Augustynika w Dąbrowie Górniczej na odcinku od ulicy Przybylaka do odbiornika

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

06.2014 - w realizacji


Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia "Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów polegająca na BUDOWIE ZAKŁADU SEGREGACJI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WAŁBRZYCHU"

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

07.2014 - 04.2015


Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji wody technologicznej dla potrzeb płukania pras filtracyjnych i wirówek do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków Świebodzice - Ciernie

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

08.2014 - 12.2014


Wniosek o pozwolenie zintegrowane dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku"

Inwestor: Gmina Świecie, Zamawiający: E.CORAX Sp. z o.o.

10.2013 - 12.2014


Koncepcja gospodarki ściekowej dla gminy Polanica-Zdrój. Opracowanie propozycji Planu Aglomeracji Polanica-Zdrój

Gmina Polanica-Zdrój

07.2014 - 11.2014


Wniosek o pozwolenie zintegrowane dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wincentowie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie"

Inwestor: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "Kras - Eko" Sp. z o. o. w Wincentowie, Zamawiający: E.CORAX Sp. z o.o.

10.2013 - 09.2014


Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej dla wschodniej części Placu Jana Kilińskiego w Zgierzu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "STEINBUDEX-J.M." - Jerzy Majorek

03.2014 - 08.2014


Wniosek o pozwolenie zintegrowane dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach"

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Sp z. o.o w Puławach, Zamawiający: E.CORAX Sp. z o.o.

10.2013 - 07.2014


Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa wodociągu wraz z przyłączami w Strudze"

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

09.2012 - 07.2014


Propozycja Planu Aglomeracji Bolesławiec oraz sporządzenie wniosku do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o zmianę aglomeracji

Gmina Miejska Bolesławiec

12.2013 - 05.2014


Propozycja Planu Aglomeracji Łazy

Gmina Łazy

02.2014 - 04.2014


Koncepcja techniczna budowy nowych obiektów z programem funkcjonalno-użytkowym i studium wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o punkt wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki oraz nowe linie do przetwarzania odpadów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia"

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu

02.2013 - 04.2013


Karta informacyjna przedsięwzięcia dla projektu pn. "Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o punkt wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki oraz nowe linie do przetwarzania odpadów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia"

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu

02.2013 - 02.2013


Projekt rozbudowy kwatery składowania odpadów nr KW-1 na terenie MZPOK "LIPÓWKA II" w Dąbrowie Górniczej

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "KAN-REM" Sp. z o.o.

01.2012- 10.2012


Operat wodnoprawny na pobór wód ze zbiornika Solińskiego oraz odprowadzanie ścieków, wód popłucznych oraz wód opadowych z SUW Solina do potoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych

07.2012-10.2012


Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych z oczyszczalni ścieków

w Brzegach Dolnych do rzeki Strwiąż

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych

07.2012-10.2012


Opracowanie analizy w celu wprowadzenia systemowego rozwiązania gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wałbrzych w kontekście zmiany Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lipca 2011 roku

Gmina Wałbrzych

10.2011 - 08.2012


Prace przedinwestycyjne w zakresie analizy możliwości zlokalizowania, zaprojektowania, wybudowania i wdrożenia na terenie Polski systemu do termicznego unieszkodliwiania odpadów

Chinaberry Sp. z o.o.

01.2011 - 02.2012


Opracowanie analizy w celu wprowadzenia systemowego rozwiązania gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wałbrzych w kontekście zmiany Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lipca 2011 roku

Gmina Wałbrzych

10.2011 - 02.2012


Dokumentacja projektowa dla zadania pod nazwą "Przebudowa składowiska odpadów komunalnych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, w zakresie połączenia kwater 1A i 1B, z jednoczesnym podniesieniem rzędnych docelowych składowania"

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta

11.2011 - 12.2011


Koncepcja rekultywacji składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Borku, gmina Rzezawa, oraz wstępnej koncepcji nowej kwatery składowania odpadów i stacji przeładunkowej, z szacunkową kalkulacją kosztów

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

08.2011 - 12.2011


Pełnienie roli inżyniera i pomocy technicznej dla JRP dla realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków Wałbrzychu", w ramach konsorcjum

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

10.2005 - 10.2011


Dokumentacja projektowa budowy sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów przy ul. Niepodległości w Nowej Rudzie

Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

12.2010 - 09.2011


Koncepcja dla zadania inwestycyjnego "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu".

Compoplan s.c., Jerzy Gościński, Joanna Gradwohl

12.2010 - 08.2011


Raport dot. Jeziora Rożnowskiego - Analiza problemu zanieczyszczania Jeziora Rożnowskiego odpadami stałymi z dopływów Dunajca i Popradu oraz procesu zamulania zbiornika

Gmina Gródek nad Dunajcem

04.2011 - 06.2011


Dokumentacja projektowa budowy Zakładu Gospodarki Odpadami Budowlanymi we Wrocławiu na działce nr 12, Obręb Jerzmanowo

F.H.U. TRANSMA

02.2009 - 12.2010


Opracowanie eksperckie w sektorze wodno-kanalizacyjnym "Analiza i warunki stosowania indywidualnych, zbiorczych i grupowych systemów odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

09.2010 - 11.2010


Opracowanie eksperckie w sektorze wodno-kanalizacyjnym "Analiza i warunki stosowania systemów kanalizacji sanitarnej"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

09.2010 - 11.2010


Dokumentacja projektowa z operatem wodnoprawnym dla zadania "Kanał przerzutowy zamknięty wód opadowych łączący studnię chłonną - działka nr 1/2 z rowem melioracyjnym - działka nr 6 w Kłodzku, obręb Ustronie wraz z odcinkiem odwadniającym północną skarpę składowiska odpadów w Kłodzku"

E.F. PROGRESS V Sp. z o.o.

03.2010 - 10.2010


Dokumentacja projektowa rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej

Gmina Miejska Kłodzko

04.2010 - 07.2010


Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy"; uzupełnienie "Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy

04.2010 - 06.2010


Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkującego napełniacz sadzowo-mineralny Ekarb i olej opałowy lekki Ekoil w oparciu o technologię pirolizy niskotemperaturowej

Eco Logic Sp. z o.o. Warszawa

02.2010 - 03.2010


Dokumentacja projektowa, wykonanie badań geotechnicznych dla zadania inwestycyjnego "Budowa instalacji Trans-Formers Wrocław Sp. z o.o. związanej z odzyskiem i zbieraniem odpadów wraz z linią do produkcji paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich"

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS Wrocław Sp. z o.o.

04.2009 - 03.2010


Koncepcja programowo-przestrzenna zakładu segregacji odpadów w Nowej Rudzie

Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

10.2009 - 12.2009


Weryfikacja prawidłowości i doradztwo w zakresie prawidłowego sporządzenia studium wykonalności dla projektu POIiŚ 1.1-6 "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa" w ramach realizacji zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego umowy ramowej na Doradztwo w przygotowaniu do realizacji projektów indywidualnych finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007 - 2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

08.2009 - 12.2009


Projekt wykonawczy sieci zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych) dla obiektu handlowo-usługowego "Galeria Twierdza II" w Kłodzku

SANTO Bejgier Włodzimierz

10.2009 - 11.2009


Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Kętach

Gmina Kęty

10.2009


Koncepcja sanitacji gminy Góra w części nie objętej aglomeracjami

Gmina Góra

07.2009 - 08.2009


Projekt wykonawczy sieci zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej) dla obiektu Galeria Victoria w Wałbrzychu

SANTO Bejgier Włodzimierz

02.2009 - 06.2009


Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie

08.2008 - 12.2008


Wniosek o zmianę Aglomeracji Góra oraz wyznaczenie Aglomeracji Czernina Dolna

Gmina Góra

06.2008 - 07.2008


Opinia dot. optymalizacji projektowanego sposobu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrowicach

Urząd Gminy Kostomłoty

05.2008 - 06.2008


Dokumentacji projektowa rekultywacji składowiska odpadów w Jaszycach, gmina Trzebnica

Gmina Trzebnica

11.2007 - 05.2008


Koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy Sośnie

Urząd Gminy w Sośniach

11.2007 - 01.2008


Wykonanie odwiertów w celu wstępnego rozpoznania występowania ewentualnej warstwy wodonośnej, z której można zasilać płytkie studnie do nawadniania terenu w miejscowości Kawice

AGROBUD Wrocław

12.2007 - 01.2008


Dokumentacja dla potrzeb wniosku do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia "Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żagańskiego i żarskiego", w tym: projekt prac geologicznych, dokumentacja hydrogeologiczna, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, Program edukacji ekologicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

01.2007 - 01.2008


Dokumentacja projektowa, badania geotechniczne, operat wodnoprawny i raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji przeładunkowej odpadów wraz z sortownią przy ul. Przemysłowej w Działdowie

Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" z siedzibą w Działdowie

01.2007 - 09.2007


Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miękinia i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miękinia

Gmina Miękinia

02.2007 - 06.2007


Dokumentacja projektowa rekultywacji składowiska odpadów w Brzegach Dolnych k. Ustrzyk Dolnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych

01.2007 - 06.2007


Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów komunalnych w Ciechanówku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku

03.2007 - 05.2007


Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów komunalnych w Brzegach Dolnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych

03.2007 - 04.2007


Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Turawa - Marszałki i północnej części jeziora turawskiego

Urząd Gminy Turawa

02.2005 - 03.2007


Koncepcja kanalizacji dla miejscowości Nieborza, Siedlec, Żodyń, Wielka Wieś, Mała Wieś, Kopanica, Jaromierz, Jażyniec, Kiełkowo wg przebiegu określonego w Planie aglomeracji Wolsztyn-Siedlec z analizą finansowo-ekonomiczną wg wymagań Funduszu Spójności

Gmina Siedlec

01.2007 - 03.2007


Plan gospodarki odpadami dla Gminy Miejskiej i Gminy Nowa Ruda

Urząd Miejski Nowa Ruda

07.2006 - 12.2006


Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów komunalnych w Starym Jaworowie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach

08.2006 - 11.2006


Dokumentacja projektowa rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa

Gmina Turawa

10.2004 - 09.2006


Opracowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko dla zadań: modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jugowicach

Przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla potrzeb Programu "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" dla przedsięwzięć: budowa sieci kanalizacyjnej w Boguszowie Gorcach, budowa sieci kanalizacyjnej przechodzącej przez tereny PKP w Boguszowie Gorcach, budowa sieci kanalizacyjnej w Świebodzicach, budowa sieci kanalizacyjnej przechodzącej przez tereny PKP w Świebodzicach, budowa sieci kanalizacyjnej w Wałbrzychu, budowa sieci kanalizacyjnej przechodzącej przez tereny PKP w Wałbrzychu, renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczawnie Zdrój, renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie gmin: Walim, Jedlina, Głuszyca

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

06.2006 - 08.2006


Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla potrzeb Zakładu Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej

PBP Ekosystem Sp. z o.o. Zielona Góra

06.2006 - 08.2006


Koncepcja budowy stacji przeładunkowej odpadów wraz z sortownią w Działdowie

Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie

03.2006 - 08.2006


Dokumentacja projektowa, raport o oddziaływaniu na środowisko, operat wodnoprawny, operat dendrologiczny dla zadania "Przepięcie Potoku Lutynia do oczyszczalni ścieków na terenie Zakładów Chemicznych PCC ROKITA SA w Brzegu Dolnym

PCC ROKITA SA w Brzegu Dolnym

03.2005 - 05.2006


Programu funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn. "Budowa II kwatery składowiskowej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku odpadów w miejscowości Gać, gm. Oława"

Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "EKOGOK"

03.2006 - 04.2006


Dokumentacja projektowa, raport o oddziaływaniu na środowisko i instrukcja eksploatacji składowiska dla realizowanej w ramach projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi" budowy składowiska balastu w Łodzi

Inwestor: Miasto Łódź

01.2005 - 02.2006


Dokumentacja projektowa, raport o oddziaływaniu na środowisko, operat wodnoprawny i studium wykonalności dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich

04.2005 - 12.2005


Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów komunalnych w Zakrzewie, gm. Działdowo

Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie

06.2005 - 11.2005


Koncepcja techniczno-ekonomiczna gospodarki ściekowej dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego wraz ze studium wykonalności

Związek Gmin Zalewu Wiślanego i Jeziora Druzno z siedzibą w Elblągu

01.2005 - 09.2005


Dokumentacja projektowa, raport o oddziaływaniu na środowisko dla modernizacji sektora AB-2 składowiska odpadów "Za rzeką Białą" w celu składowania odpadów komunalnych

Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie

03.2005 - 07.2005


Dokumentacja projektowa, raport o oddziaływaniu na środowisko i operat wodnoprawny dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Chocianowie

Gmina Chocianów

08.2004 - 01.2005


Wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego dla potrzeb budowy ZUOK w Brzegu Dolnym na terenie przylegającym do składowisk odpadów poprodukcyjnych Z.Ch.ROKITA SA

Pracownie Badawczo-Projektowe EKOSYSTEM Sp. z o.o. Zielona Góra

02.2005


Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Nowa Ruda,

Urząd Miejski w Nowej Rudzie

08.2004 - 02.2005


Ocena techniczna i ekonomiczna alternatywnych wariantów odbioru i składowania odpadów komunalnych z terenu miasta Jelenia Góra

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

10.2004 - 12.2004


Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

10.2004 - 11.2004


Program Ochrony Środowiska dla gminy Miękinia,

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Miękinia

Urząd Gminy w Miękini

07.2004 - 11.2004


Program Ochrony Środowiska dla gminy Udanin,

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Udanin

Gmina Udanin

12.2003 - 09.2004


Program Ochrony Środowiska dla gminy Kostomłoty,

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Kostomłoty

Gmina Kostomłoty

11.2003 - 09.2004


Program Ochrony Środowiska dla gminy Malczyce,

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Malczyce

Urząd Gminy Malczyce

12.2003 - 09.2004


Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych z zakładu Sauer-Danfoss Sp. z o.o. oddział Wrocław do kanalizacji miejskiej we Wrocławiu

Sauer-Danfoss Sp. z o.o. Oddział Wrocław

05.2004 - 09.2004


Dokumentacja projektowa, badania geotechniczne i raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Marciszów oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Marciszów, Wieściszowice, część Ciechanowic, część Pustelnika

Gmina Marciszów

06.2003 - 09.2004


Program Ochrony Środowiska dla powiatu średzkiego,

Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu średzkiego

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

01.2004 - 08.2004


Dokumentacja geotechniczna dla rozpoznania geologicznego terenu pod planowaną rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Gać, gm. Oława

"EKOSYSTEM" Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o. Zielona Góra

07.2004 - 08.2004


Opinia geotechniczna przedstawiająca warunki gruntowo-wodne rejonu składowiska odpadów komunalnych w Jaroszowie z określeniem sposobu zabezpieczenia i ograniczenia wpływu byłego wyrobiska "HALINA" na stateczność południowego zbocza składowiska pod kątem bezpiecznej eksploatacji

Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w Jaroszowie

06.2004 - 07.2004


Wspólny Plan Gospodarki Odpadami Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Dzierżoniowskiego

Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego

Gminne Programy Ochrony Środowiska (dla siedmiu gmin: Bielawa, Dzierżoniów Miasto, Gmin Wiejska Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna)

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7

12.2003 - 07.2004


Dokumentacja projektowa i raport o oddziaływaniu na środowisko budowy oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

06.2003 - 05.2004


Raport o oddziaływaniu na środowisko zbiornika przeciwpowodziowego MIRSK w dolinie Czarnego Potoku oraz inwentaryzacja zieleni, stanowisk archeologicznych, zabytków przyrody i kultury, sieci NATURA 2000 oraz wykazu istniejących obiektów budowlanych będących pod wpływem projektowanego zbiornika

Pełnomocnik Rządu ds. "Programu dla Odry 2006"

12.2003 - 04.2004


Koncepcja dot. możliwości oczyszczania ścieków technologicznych z PPZ S.A. Niechlów na zaprojektowanej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w Niechlowie

Gmina Niechlów

02.2004 - 03.2004


Prace projektowe dla inwestycji pn. "Budowa składowiska odpadów komunalnych na terenie wyrobiska Halina w Jaroszowie", w tym: wykonanie piezometrów i monitoringu przedeksploatacyjnego, wykonanie założeń monitoringu eksploatacyjnego, analiza porealizacyjna, instrukcja eksploatacji składowiska, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. Jaroszów

09.2003 - 02.2004


Dokumentacja projektowa, raport o oddziaływaniu na środowisko i badania geologiczno-inżynierskie dla budowy oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów

Gmina Niechlów

04.2003 - 02.2004


Dokumentacja geologiczna i hydrologiczna dla oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

08.2003 - 02.2004


Koncepcja modernizacji i rozbudowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacji przyłączy wodociągowych w granicach zabytkowego układu urbanistycznego rynku w mieście Chocianów

Gmina Chocianów

11.2003 - 01.2004


Studium lokalizacji zakładu gospodarki odpadami (w tym m.in. składowiska) na terenie działania Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego wraz ze wstępnymi badaniami hydrogeologicznymi

Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7

08.2003 - 11.2003


Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków sanitarnych dla osiedla mieszkaniowego w Pilaszkowie oraz osiedla mieszkaniowego Wolskie

Gmina Ożarów Mazowiecki

08.2003 - 11.2003


Analiza lokalizacyjna dla stacji przeładunkowej i składowiska odpadów komunalnych dla Wrocławia

"EKOSYSTEM" Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o. Zielona Góra

09.2003 - 10.2003


Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego - gospodarka wodno-ściekowa na terenie Powiatu Białostockiego

PPW "Czyste Powietrze" Sp. z o.o.

07.2003 - 10.2003


Dokumentacja projektowa budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno-przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kwidzyn

Przedsiębiorstwo Obsługi i Realizacji Inwestycji EKOLOG Sp. z o.o. Warszawa

09.2003


Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej stacji paliw płynnych w Nowej Rudzie

Inwestor prywatny

07.2003 - 08.2003


Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków w Cierniach do rzeki Pełcznicy

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

07.2003


Raport o oddziaływaniu na środowisko oczyszczalni ścieków w Cierniach

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

06.2003


Raport z pomiarów zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w otoczeniu składowiska odpadów komunalnych w Starym Jaworowie

Zakład Obsługi Komunalnej w Świebodzicach

05.2003 - 06.2003


Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego ujęcia Graniczna, Ogrodowa, Lipińska w Wołominie oraz na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni Krym do wód rzeki Długiej

"Funam" Sp. z o.o. we Wrocławiu

04.2003 - 05.2003


Prace projektowe, w tym raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek k. Starogardu Gdańskiego

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska "EKOKLAR" Sp. z o.o w Pile

03.2003


Operat wodnoprawny na wprowadzenie ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Jugowicach do wód powierzchniowych rzeki Bystrzycy

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

03.2003


Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Strzelinie

03.2003


Dokumentacja projektowa i raport o oddziaływaniu na środowisko modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich z rozwiązaniem docelowej gospodarki osadami

Przedsiębiorstwo Projektowo-Inżynieryjne "EKOLOG - 1" Sp. z o.o. w Pile

07.2002 - 03.2003


Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia w zakładzie produkcyjnym PPH "Paola" w miejscowości Kwieciszów - Stary Zamek, gm. Sobótka

PPH "Paola" Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie

01.2003


Raport o oddziaływaniu na środowisko składowiska odpadów w Starym Jaworowie na podstawie wyników monitoringu wokół składowiska

Zakład Obsługi Komunalnej w Świebodzicach

01.2003


Projekt pompowni ścieków wraz z budynkiem technicznym dla oczyszczalni ścieków w Kwidzynie

POiRI EKOLOG Sp. z o. o. Warszawa

11.2002 - 12.2002


Koncepcja programowo-przestrzenna skanalizowania gminy Marciszów

Gmina Marciszów

09.2002 - 11.2002


Wykonanie prac geologicznych oraz monitoringu dla składowiska odpadów w Starym Jaworowie

Zakład Obsługi Komunalnej w Świebodzicach

04.2002 - 11.2002


Określenie stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie działek budowlanych, przewidzianych pod budowę hipermarketów (ponad 40 lokalizacji)

Inwestor prywatny

Realizacja od 2001


Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów w Starym Jaworowie

Zakład Obsługi Komunalnej w Świebodzicach

05.2002 - 11.2002


Operat wodnoprawny do projektu przebudowy trzech przepustów na rowie melioracyjnym R-L pod drogą krajową nr 8 Wrocław - Warszawa

BUDIMEX-PROJEKT Sp. z o.o. Warszawa

10.2002 - 11.2002


Dokumentacja projektowa dla wykonania zabezpieczenia południowo-zachodniej skarpy składowiska odpadów komunalnych w Starym Jaworowie oraz zmiany sposobu użytkowania budynku garażowo-warsztatowego na sortownię surowcową, budynek garażowy z warsztatem

Urząd Miejski w Świebodzicach

02.2002 - 08.2002


Plan gospodarki odpadami dla gminy Kamieniec Ząbkowicki

Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki

04.2002 - 07.2002


Operat wodnoprawny do projektu przebudowy mostu przez rzekę Topór w km 312+392 drogi krajowej nr 8 Wrocław - Warszawa, w miejscowości Długołęka

BUDIMEX-PROJEKT Sp. z o.o. Warszawa

07.2002


Zmiana do projektu budowlanego dla inwestycji pn. "Składowisko odpadów komunalnych w obrębie Nowy Świat dla potrzeb gmin: Sulechów, Babimost, Bojadła, Trzebiatów"

Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne EKOMEL Sp. z o.o.

04.2002 - 06.2002


Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Janowicach Wielkich, gm. Krotoszyce

Urząd Gminy Krotoszyce

06.2002


Operat wodnoprawny w ramach prac projektowych dla budowy sali sportowej przy gimnazjum w Budzowie, gm. Stoszowice"

Urząd Gminy w Stoszowicach

04.2002


Przegląd ekologiczny składowiska odpadów w Starym Jaworowie

Zakład Obsługi Komunalnej w Świebodzicach

04.2002 - 05.2002


Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Przeworno

Urząd Gminy w Przewornie

12.2001


Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelin

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

11.2001


Projekt prac geologicznych oraz projekt monitoringu dla składowiska odpadów komunalnych w Starym Jaworowie

Zakład Obsługi Komunalnej w Świebodzicach

07.2001


Raport o oddziaływaniu na środowisko biologicznej oczyszczalni ścieków, gm. Stoszowice

Urząd Gminy w Stoszowicach

07.2001


Prace projektowe dla budowy biologicznej oczyszczalni ścieków dla Spółki ELIPSA w Kątach Wrocławskich: dokumentacja geotechniczna, dokumentacja projektowa, operat wodnoprawny, raport o oddziaływaniu na środowisko

Przedsiębiorstwo Projektowo-Inżynieryjne "EKOLOG - 1" Sp. z o.o. w Pile

12.2000 - 04.2001


Program Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Rawicz

Urząd Miasta i Gminy w Rawiczu

10.2000


Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla miasta i gminy Nowa Ruda

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Rudzie

09.2000


Program Gospodarki Odpadami w mieście i gminie Leśna

Zarząd Miasta i Gminy w Leśnej

08.2000


Prace projektowe dla oczyszczalni ścieków w Polkowicach: projekty techniczne, ocena oddziaływania na środowisko, operat wodnoprawny

Ekolog Systems Sp. z o.o. Poznań

08.2000


Założenia kampanii edukacyjno - informacyjnej związanej z wdrażaniem programu gospodarki odpadami na terenie miasta Świebodzice

Zakład Usług Komunalnych w Świebodzicach

07.2000-08.2000


Program Gospodarki Odpadami dla gminy Stoszowice

Urząd Gminy w Stoszowicach

04.2000 - 07.2000


Określenie stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie objętym działkami 8/17, 8/7, 5/5 położonych przy ul. Ostrowskiego i należących do Stephan Elektronik Sp. z o.o.

Stephan Elektronik Sp. z o.o. Wrocław

05.2000-07.2000


Dokumentacja projektowa dla budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach, gm. Wejcherowo

Ekolog Systems Sp. z o.o. Poznań

06.2000


Program Gospodarki Odpadami dla miasta Świebodzice ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów.

Urząd Miasta w Świebodzicach

05.2000


Projekt wykonawczy konstrukcji zbiornika retencyjnego ścieków na oczyszczalni ścieków w Ostrowie Wielkopolskim

Ekolog Systems Sp. z o.o. Poznań

05.2000


Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Przygotowanie wysypiska odpadów w Rawiczu do rekultywacji z wykorzystaniem odpadów komunalnych jako wypełniacza do niezbędnego poziomu wraz z planowaną rozbudową w kierunku południowo-zachodnim"

Ekolog Systems Sp. z o.o. Poznań

10.1999 - 05.2000