Środowisko

USŁUGI PROJEKTOWE

Projektujemy obiekty związane z gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową:

 • składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych
 • zakłady zagospodarowania odpadów
 • rekultywacje składowisk odpadów
 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacyjne
 • zbiorniki retencyjne
 • przepompownie ścieków

USŁUGI DORADCZE

Usługi projektowe uzupełniamy działalnością konsultingową. Wykonujemy opracowania będące często podstawą do wydania decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjnym. Badamy stan zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego dla potrzeb wstępnej oceny wpływu planowanych inwestycji na środowisko.

Wykonujemy:

 • raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • operaty wodno prawne
 • wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • instrukcje prowadzenia składowisk odpadów
 • projekty prac geologicznych
 • badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego z oceną wpływu planowanej inwestycji na środowisko
 • dokumentacje geotechniczne
 • komputerowe modelowanie migracji i zasięgu zanieczyszczeń
 • komputerowe modele zasobów wodnych oraz krążenia wód podziemnych (pomocne przy ustalaniu zasobów ujęć wód, stref ochronnych ujęć, stref zasilania, itp.)
 • projekty monitoringu wód i gruntów
 • plany gospodarki odpadami
 • programy ochrony środowiska