Obiekty przemysłowe

ZAKŁAD MROŻONYCH WYROBÓW PIEKARNICZYCH BAMA EUROPA SP. Z O.O. W STANOWICACH

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wykonano dokumentację projektową wykonawczą dla potrzeb budowy zakładu mrożonych wyrobów piekarniczych. Prace dotyczyły głównego budynku produkcyjnego z halą produkcyjno-magazynową i częścią zawierającą pomieszczenia biurowe, socjalne, badawcze i techniczne. W budynku zlokalizowane są wydzielone pomieszczenia linii technologicznych, magazyn surowców, magazyn produktów gotowych, mroźnia z maszynownią oraz dok chłodniczy. Dokumentacja obejmowała również zagospodarowanie terenu: drogi, małą architekturę, zieleń i sieci sanitarne.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia terenu działki w granicach ogrodzenia: 31 366 m2
 • Powierzchnia zabudowy budynku produkcyjnego: 5 695 m2

STACJA SERWISOWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH FIRMY UNI-TRUCK SP. Z O.O. W TUSZYNKU MAJORACKIM

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zaprojektowano obiekt składający się z kilku zespołów stanowiących zasadniczo trzy części funkcjonalne: hale serwisowe dwóch marek samochodów ciężarowych i dostawczych z myjnią oraz dwukondygnacyjny wielofunkcyjny segment z wystawowym salonem samochodowym, biurem obsługi klienta dwóch marek samochodów, pokojami biurowymi, salą konferencyjną, pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników, pomieszczeniami związanymi z naprawą i serwisowaniem samochodów oraz magazynami części. W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano: parkingi, place i dojazdy, przyłącza i oświetlenie terenu.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia zabudowy: 3 468,45 m2
 • Powierzchnie utwardzone: 8 780,71 m2
 • Tereny zielone: 1 214,46 m2

PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SERWISU SAMOCHODOWEGO NA TERENIE POPRZEMYSŁOWYM W WARSZAWIE NA POTRZEBY FIRMY UNI-TRUCK SP. Z O.O.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zaprojektowano adaptację budynków serwisu samochodowego, wybudowanych w latach 70-tych, na halę serwisową i budynek biurowy dwukondygnacyjny firmy UNI-TRUCK.
Zaproponowane rozwiązania obejmowały: remont elewacji z wykonaniem docieplenia, wymianę istniejących okien drewnianych, drzwi wejściowych i ośmiu bram wjazdowych w hali napraw samochodów oraz remont dachów. Zaprojektowano również remont wraz z przebudową parteru budynku biurowego, remont istniejącej nawierzchni placów postojowych i manewrowych oraz rozmieszczenie elementów reklamowych na budynkach i terenie zakładu.


ZAKŁAD SEGREGACJI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WAŁBRZYCHU

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano: budowę hali sortowni w konstrukcji stalowo – żelbetowej z wbudowanym budynkiem socjalno – biurowo - warsztatowym i buforem RDF w formie wiaty, budowę hali stabilizacji w konstrukcji stalowo – żelbetowej z rękawami do kompostowania, wiaty do przygotowania odpadów zielonych, zespołu boksów na artykuły wysortowane w formie wiat, zbiorników na odcieki oraz na wody opadowe, ustawienie wagi oraz myjki kół i podwozi, kontenerowego budynku portierni. Budynek hali projektowano jako parterowy z ośmioma bramami wjazdowymi. Budynek socjalny zaplanowano jako obiekt trzykondygnacyjny, wbudowany w południowy narożnik hali sortowania. Zlokalizowano w nim pomieszczenia biurowe, warsztatowe i techniczne.

W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano: instalację zewnętrzną wody, instalację kanalizacji sanitarnej, maszynownię, biofiltry z instalacją zewnętrzną, kanalizację deszczową, stację transformatorową wbudowaną w obiekt oraz oświetlenie terenu.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia zabudowy ogółem: 8 300 m2
 • Powierzchnia zabudowy hali sortowni: 2 567 m2, hali stabilizacji: 5006 m2
 • Przepustowość instalacji sortowania odpadów zmieszanych: 40 000 Mg/rok
 • Przepustowość instalacji sortowania odpadów zbieranych selektywnie: 7 600 Mg/rok


STACJA PRZEŁADUNKOWA Z SORTOWNIĄ ODPADÓW W DZIAŁDOWIE

- EKOLAUR POLSKIEJ IZBY EKOLOGII DLA PPD WROTECH W KATEGORII GOSPODARKA ODPADAMI

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano: halę z linią technologiczną do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych oraz doczyszczenia odpadów użytecznych zebranych selektywnie wraz z wiatą zasobni odpadów zmieszanych, halę zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych, budynek administracyjno- socjalny, montaż wagi samochodowej, portiernię, plac do tymczasowego gromadzenia odpadów zawierających azbest, punkt przyjęć odpadów użytecznych, odpadów wielkogabarytowych itp. od osób fizycznych, budynek warsztatowo - garażowy, brodzik dezynfekcyjny, wiatę na surowce wtórne oraz zagospodarowanie terenu (drogi, place, chodniki, zieleń izolacyjną, uzbrojenie terenu).

DANE LICZBOWE:

Łączna powierzchnia zabudowy 4 663,5 m2

Docelowa przepustowość zaprojektowanej Sortowni Odpadów Komunalnych łącznie 28 000 Mg/rok, w tym:

 • odpady pochodzące z selektywnej zbiórki 5 000 Mg/rok,
 • odpady zmieszane 23 000 Mg/rok

ROZBUDOWA CENTRUM UTYLIZACJI GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Dla rozbudowy Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu opracowano rozwiązania projektowe obejmujące:

 • budowę obiektów technologicznych instalacji do kompostowania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych i z selektywnej zbiórki (kompostownia tunelowa, plac dojrzewania, plac kompostowania odpadów zielonych, sito stacjonarne do przesiewania kompostu, boksy magazynowe) oraz hali sortowniczo-magazynowej z instalacją do przygotowania komponentu paliwa alternatywnego,
 • budowę wiaty technologiczno-magazynowej oraz nowych linii do przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki,
 • budowę punktu wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki.


DANE LICZBOWE:

 • Wydajność instalacji do kompostowania:
  • frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych: 18 000 Mg/rok
  • odpadów biodegradowalnych z selektywnej zbiórki: 4 000 Mg/rok
 • Powierzchnia zabudowy hali sortowniczo-magazynowej: ok. 531 m2
 • Powierzchnia zabudowy wiaty technologiczno-magazynowej: ok. 1729 m2

INSTALACJA TRANS-FORMERS WROCŁAW Z LINIĄ DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO W BIELANACH WROCŁAWSKICH

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Dla potrzeb planowanej budowy instalacji związanej z odzyskiem i ze zbieraniem odpadów, z linią do produkcji paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą zaprojektowano: halę sortowni w konstrukcji stalowo - żelbetowej, budynek socjalno-biurowy, budynek portierni, magazyn na surowce wysortowane, wiatę na piasek i boksy na gruz. Hala została zaprojektowana tak, aby możliwa była jej dalsza rozbudowa. Projekt obejmuje również: instalację zewnętrzną wody, instalację kanalizacji sanitarnej, biofiltry z instalacją zewnętrzną, kanalizację deszczową, stację transformatorową wbudowaną w obiekt oraz oświetlenie terenu.

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia zabudowy ogółem: 2320,7 m2
Powierzchnia zabudowy hali sortowni: 1828,2 m2


ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI BUDOWLANYMI WE WROCŁAWIU

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano budowę: budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniem portierni, hali wielofunkcyjnej z wydzieloną częścią garażową na 10 stanowisk oraz częścią rozładunkowo – magazynową odpadów i sortownią pierwotną, sortowni wtórnej w postaci wydzielonego placu betonowego, ograniczonego ekranem akustycznym, boksów magazynowych z placem magazynowym na kontenery wielkogabarytowe oraz ustawienie myjni samochodów dostawczych i wagi samochodowej. Dla potrzeb zakładu zaprojektowano chodniki, dojazdy i place technologiczne, w tym parking dla samochodów osobowych, ogrodzenie oraz zewnętrzne i wewnętrzne instalacje: wodociągowo–kanalizacyjne, elektryczne, AKPiA, centralnego ogrzewania, gazowe i wentylacyjne.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia zabudowy budynku socjalno-biurowego: 447,5 m2
 • Powierzchnia zabudowy hali wielofunkcyjnej: 2 248,1 m2
 • Kubatura brutto budynku socjalno-biurowego: 3 143,6 m3
 • Kubatura brutto hali wielofunkcyjnej: 21 953,0 m3