Rewitalizacje

ADAPTACJA ZABYTKOWEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW W GLIWICACH

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zaprojektowano zmianę przeznaczenia zabytkowego budynku pompowni na muzeum techniki sanitarnej. Budynek docieplono, dokonano zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń. Wydzielono pomieszczenia biurowe oraz salę konferencyjną. Dawną część technologiczną przewidziano do pełnienia funkcji ekspozycyjnych. Wykonano inwentaryzację zabytkowego budynku pompowni wraz z ekspertyzą konstrukcyjną, opracowano projekty niezbędnych rozbiórek.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia netto    525,2 m2
 • Kubatura        3 400,0 m3 


REWITALIZACJA RYNKU I ZABYTKOWEGO PARKU W CHOCIANOWIE

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach rewitalizacji zabytkowego centrum miasta i zabytkowego parku wykonano: inwentaryzację elewacji, dachów i klatek schodowych, opracowanie kolorystyki pierzei rynkowych, gmachu ratusza, kościoła i zabytkowych kamienic pobliżu rynku, projekty remontu elewacji, dachów i klatek schodowych budynków i projekty nawierzchni urbanistycznych oraz remont stawu, projekty nawierzchni i małej architektury na terenie zabytkowego parku.
Całość rozwiązań została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia terenu objęta opracowaniem: 159 857 m2, w tym
 • Powierzchnia rewitalizacji parku: 134 200 m2
 • Powierzchnia rewitalizacji rynku i sąsiednich ulic: 25 657 m2
 • Liczba budynków poddanych renowacji: 32 szt.
 • Powierzchnia modernizowanych obiektów infrastruktury drogowej: 10 948 m2PRZEBUDOWA PRZESTRZENI RYNKU W KĘTACH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACJA PRZESTRZENI W OBSZARZE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zakres przebudowy przestrzeni Rynku obejmował: całość płyty centralnej wraz z parkingiem (nowa podłoga urbanistyczna dla całości Rynku), remont jezdni, przebudowę chodników wokół płyty Rynku, małą architekturę wraz z rozwiązaniami dwóch poziomów chodników (murki oporowe, schody terenowe), zieleń na płycie Rynku i wzdłuż chodników przyulicznych, oświetlenie Rynku, niezbędne uzbrojenie terenu, przyłącza wod.-kan., gazu i energetyczne oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykonano: koncepcję architektoniczno-przestrzenną oraz dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą. Nad realizacją projektu pełniono nadzór autorski.

Zaprojektowane rozwiązania zostały uzgodnione przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

DANE LICZBOWE:

 • Łączna powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 9 725 m2
 • nawierzchnia ulic – asfaltowa: 3 102 m2
 • miejsca postojowe: 463 m2
 • chodniki: 2 041 m2
 • utwardzona nawierzchnia placu ogółem: 2 220 m2
 • powierzchnia biologicznie czynna – trawniki: 1 832 m2

REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK – ETAP I

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zaprojektowane rozwiązania związane są m.in. z: wymianą nawierzchni ciągów pieszych i jezdni oraz przyległych placów, budową nowych miejsc parkingowych, wykonaniem oświetlenia ulicznego, wykonaniem elementów małej architektury i zieleni, remontem elewacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, zagospodarowaniem poprzemysłowego terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe, stworzeniem dla Rynku nowej podłogi urbanistycznej, przebudową linii telefonicznych, przebudową instalacji elektrycznych. W ramach prac wykonano: dokumentację geotechniczną, projekty branżowe, dokumentację kosztorysową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zaproponowane rozwiązania dla obszaru objętego ochroną konserwatorską uzyskały pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia terenu w granicach opracowania 59.482,00 m2, w tym
 • ulice: 6 320,75 m2
 • chodniki i place: 7 945,1 m2
 • miejsca postojowe, dojazdy: 3 223,7 m2
 • boiska: 3 425,0 m2
 • plac zabaw i plac „skatepark”: 1 831,3 m2
 • powierzchnia biologicznie czynna: 20 107,5 m2
 • powierzchnia zabudowy budynków podlegających remontowi elewacji lub rozbiórce: 1 065,78 m2
 • powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych i do rozbudowy: 211,87 m2

PRZEBUDOWA PLACU TEATRALNEGO W WAŁBRZYCHU W RAMACH REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Głównym zadaniem projektowym była rewaloryzacja przestrzeni Placu Teatralnego oraz zintegrowanie budynku Teatru z otoczeniem poprzez założenie plenerowe amfiteatru. Zachowano dotychczasowy układ kierunków ciągów pieszych. Z ogólnej strefy Placu Teatralnego wyodrębniony został zespół przestrzenno-funkcjonalny, który tworzy widownia otwarta z projektowaną estradą w budynku teatru, amfiteatr z otwartą sceną oraz część komunikacji kołowej. Całość stanowi jednorodną strukturę miejską o różnorodnej funkcji i wyraźnej formie geometrycznej ograniczonej ażurową kolumnadą.

Zaprojektowano: wykonanie nowej podłogi urbanistycznej, jezdni, chodników oraz zatok postojowych, przebudowę wodociągu, zasilanie energetyczne, oświetlenie placu i amfiteatru, wykonanie nasadzeń zieleni przeznaczonej do stref śródmiejskich - podkreślającej reprezentacyjny charakter miejsca.

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 8 222 m2


REMONT WNĘTRZA HALI STULECIA W RAMACH ZADANIA "HALA STULECIA WE WROCŁAWIU – CENTRUM INNOWACYJNOŚCI W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zaprojektowano: przebudowę kuluarów i zaplecza szatniowo-sanitarnego, wymianę wszystkich instalacji (c.o., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej (z modernizacją nagłośnienia), klimatyzacyjnej, logicznych i innych), wymianę posadzek, wymianę widowni i zwiększenie jej pojemności do 10 000 widzów oraz naprawę wszystkich elementów konstrukcyjnych wewnątrz obiektu.

Zaproponowane rozwiązania projektowe łączą innowacyjność z poszanowaniem kontekstu historycznego Hali Stulecia - obiektu o 100-letniej historii wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia działki: 7,7 ha
 • Powierzchnia użytkowa: 17 120,0 m2
 • Wysokość budynku: 42,0 m
 • Kubatura budynku: 178 226,2 m3

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI RYNKU W BOLKOWIE

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach zadania przewidziano: wymianę całej nawierzchni Rynku na nową z kostki granitowej o różnych fakturach, kolorach i rozmiarach, tak aby wydzielić ciągi piesze i jezdnie, możliwość zmiany organizacji ruchu i inną lokalizację miejsc parkingowych, częściową likwidację terenów zielonych oraz częściową wycinkę drzew, a także całkowite przeprojektowanie nasadzeń w obrębie Rynku, odtworzenie zabytkowej studni, nowe oświetlenie, odwodnienie nawierzchni.

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia opracowania: 7 341,4 m2


REWITALIZACJA PLACU JANA PAWŁA II ORAZ PRZYLEGŁYCH ULIC W SOLCU KUJAWSKIM W RAMACH PROJEKTU: „ADAPTACJA BUDYNKU NR 4 PRZY PLACU JANA PAWŁA II WRAZ Z OTOCZENIEM NA CELE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach inwestycji zaprojektowano: wymianę nawierzchni placu Jana Pawła II oraz ulic przyległych - ul. T. Kościuszki, ul. Wolności i ul. Toruńskiej, budowę zatok autobusowych z wiatami oraz postojem taxi, budowę parkingu i zjazdu na parking przy ul. Toruńskiej i ul. Wolności, przebudowę układu drogowego - wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, placu, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, przebudowę wpustów drogowych oraz kanalizacji deszczowej, budowę nowego oświetlenia i rozdzielni elektrycznych, budowę fontanny, budowę przyłącza wody, przyłącza teletechnicznego, przyłącza elektrycznego, budowę instalacji nawadniania zieleni, przebudowę sieci teletechnicznej, montaż małej architektury - ławek, koszy na odpady, stojaków rowerowych, itp., wycinkę istniejącej zieleni i nowe nasadzenia.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia objęta opracowaniem     7680 m2
 • Długość projektowanych dróg     470,0 m
 • Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej     330,0 m


BUDOWA INFRASTRUKTURY UZUPEŁNIAJĄCEJ DLA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KŁODZKIEJ W JEDLINIE – ZDROJU

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach zadania zaprojektowano: wykonanie bulwaru pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Jedlinka wraz z ciągiem boisk do gry w bule, oświetleniem i małą architekturą, wykonanie dwóch kładek łączących bulwar z kompleksem sportowo-rekreacyjnym, modernizację istniejących nawierzchni, nowe elementy małej architektury, remont i rozbudowę pomostu o mini marinę do puszczania modeli na wodzie, budowę pływających wysp na zbiorniku retencyjnym, budowę skateparku, pumptraku, siłowni terenowej, ścianek bulderingowych, budowę centrum informacji turystycznej z zapleczem sanitarnym dla zawodników oraz zadaszenia części trybun w obrębie boiska do piłki nożnej, wykonanie instalacji zasilania energetycznego oraz instalacji wodnokanalizacyjnej dla potrzeb centrum informacji turystycznej, oświetlenie terenu.

DANE LICZBOWE:

 • Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe:    ok. 2845 m2
 • Skatepark:    ok. 495 m2
 • Pumptrack:    ok. 260 m2


BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W OLEŚNIE W RAMACH REALIZACJI STRATEGII NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE GMINY OLESNO. REALIZACJA STRATEGII NISKOEMISYJNYCH NA OBSZARZE SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach zadania zaprojektowano: rozbiórki istniejących obiektów, budowę parkingu w systemie „park&ride”, remont strefy wejściowej przy wejściu do budynku dworca PKP, budowę placu do zatrzymania w systemie „kiss&ride”, budowę placu na poziomie peronu dworca PKP, budowę zatoki autobusowej i placu w rejonie zatoki autobusowej, urządzenie skweru, montaż wiat przystankowych, wypożyczalni rowerów i małej architektury, oświetlenie terenu, odwodnienie, nasadzenia zieleni, założenie trawników, system monitoringu wizyjnego.

Założeniem przedsięwzięcia było: poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego w rejonie Olesna, poprawa bezpieczeństwa i płynność ruchu, ułatwienie pasażerom zmiany środka transportu.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia opracowania        5760,19 m2
 • Powierzchnia utwardzona         3565,18 m2
 • Powierzchnia biologicznie czynna    2195,01 m2


REWITALIZACJA HISTORYCZNEGO CENTRUM MIASTA ZGIERZA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach projektu pn.: ,,Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta Zgierza” opracowano kompletną dokumentacją projektową dla czterech zadań inwestycyjnych:

 • „Budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic: Narutowicza, Rembowskiego, Długiej i 1 Maja”
 • „Rewitalizacja placu Jana Kilińskiego w Zgierzu”
 • „Rewitalizacja ogrodu Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu”
 • „Rewitalizacja parku miejskiego w Zgierzu – Centrum Rekreacji Rodzinnej”,

Rozwiązania projektowe obejmowały m.in. prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni, przebudowę istniejących nawierzchni parkingowych, placów, ścieżek pieszych i rowerowych oraz budowę nowych dróg i chodników. Zostały pozytywnie uzgodnione były z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia objęta opracowaniem: ok. 25 075 m2
 • Powierzchnie utwardzone: ok. 17 160 m2