Rewitalizacje

ADAPTACJA ZABYTKOWEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW W GLIWICACH

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zaprojektowano zmianę przeznaczenia zabytkowego budynku pompowni na muzeum techniki sanitarnej. Budynek docieplono, dokonano zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń. Wydzielono pomieszczenia biurowe oraz salę konferencyjną. Dawną część technologiczną przewidziano do pełnienia funkcji ekspozycyjnych. Wykonano inwentaryzację zabytkowego budynku pompowni wraz z ekspertyzą konstrukcyjną, opracowano projekty niezbędnych rozbiórek.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia netto    525,2 m2
 • Kubatura        3 400,0 m3

REWITALIZACJA RYNKU I ZABYTKOWEGO PARKU W CHOCIANOWIE

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach rewitalizacji zabytkowego centrum miasta i zabytkowego parku wykonano: inwentaryzację elewacji, dachów i klatek schodowych, opracowanie kolorystyki pierzei rynkowych, gmachu ratusza, kościoła i zabytkowych kamienic pobliżu rynku, projekty remontu elewacji, dachów i klatek schodowych budynków i projekty nawierzchni urbanistycznych oraz remont stawu, projekty nawierzchni i małej architektury na terenie zabytkowego parku.
Całość rozwiązań została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia terenu objęta opracowaniem: 159 857 m2, w tym
 • Powierzchnia rewitalizacji parku: 134 200 m2
 • Powierzchnia rewitalizacji rynku i sąsiednich ulic: 25 657 m2
 • Liczba budynków poddanych renowacji: 32 szt.
 • Powierzchnia modernizowanych obiektów infrastruktury drogowej: 10 948 m2PRZEBUDOWA PRZESTRZENI RYNKU W KĘTACH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACJA PRZESTRZENI W OBSZARZE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zakres przebudowy przestrzeni Rynku obejmował: całość płyty centralnej wraz z parkingiem (nowa podłoga urbanistyczna dla całości Rynku), remont jezdni, przebudowę chodników wokół płyty Rynku, małą architekturę wraz z rozwiązaniami dwóch poziomów chodników (murki oporowe, schody terenowe), zieleń na płycie Rynku i wzdłuż chodników przyulicznych, oświetlenie Rynku, niezbędne uzbrojenie terenu, przyłącza wod.-kan., gazu i energetyczne oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykonano: koncepcję architektoniczno-przestrzenną oraz dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą. Nad realizacją projektu pełniono nadzór autorski.

Zaprojektowane rozwiązania zostały uzgodnione przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

DANE LICZBOWE:

 • Łączna powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 9 725 m2
 • nawierzchnia ulic – asfaltowa: 3 102 m2
 • miejsca postojowe: 463 m2
 • chodniki: 2 041 m2
 • utwardzona nawierzchnia placu ogółem: 2 220 m2
 • powierzchnia biologicznie czynna – trawniki: 1 832 m2

REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK – ETAP I

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zaprojektowane rozwiązania związane są m.in. z: wymianą nawierzchni ciągów pieszych i jezdni oraz przyległych placów, budową nowych miejsc parkingowych, wykonaniem oświetlenia ulicznego, wykonaniem elementów małej architektury i zieleni, remontem elewacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, zagospodarowaniem poprzemysłowego terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe, stworzeniem dla Rynku nowej podłogi urbanistycznej, przebudową linii telefonicznych, przebudową instalacji elektrycznych. W ramach prac wykonano: dokumentację geotechniczną, projekty branżowe, dokumentację kosztorysową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zaproponowane rozwiązania dla obszaru objętego ochroną konserwatorską uzyskały pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia terenu w granicach opracowania 59.482,00 m2, w tym
 • ulice: 6 320,75 m2
 • chodniki i place: 7 945,1 m2
 • miejsca postojowe, dojazdy: 3 223,7 m2
 • boiska: 3 425,0 m2
 • plac zabaw i plac „skatepark”: 1 831,3 m2
 • powierzchnia biologicznie czynna: 20 107,5 m2
 • powierzchnia zabudowy budynków podlegających remontowi elewacji lub rozbiórce: 1 065,78 m2
 • powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych i do rozbudowy: 211,87 m2

PRZEBUDOWA PLACU TEATRALNEGO W WAŁBRZYCHU W RAMACH REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Głównym zadaniem projektowym była rewaloryzacja przestrzeni Placu Teatralnego oraz zintegrowanie budynku Teatru z otoczeniem poprzez założenie plenerowe amfiteatru. Zachowano dotychczasowy układ kierunków ciągów pieszych. Z ogólnej strefy Placu Teatralnego wyodrębniony został zespół przestrzenno-funkcjonalny, który tworzy widownia otwarta z projektowaną estradą w budynku teatru, amfiteatr z otwartą sceną oraz część komunikacji kołowej. Całość stanowi jednorodną strukturę miejską o różnorodnej funkcji i wyraźnej formie geometrycznej ograniczonej ażurową kolumnadą.

Zaprojektowano: wykonanie nowej podłogi urbanistycznej, jezdni, chodników oraz zatok postojowych, przebudowę wodociągu, zasilanie energetyczne, oświetlenie placu i amfiteatru, wykonanie nasadzeń zieleni przeznaczonej do stref śródmiejskich - podkreślającej reprezentacyjny charakter miejsca.

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 8 222 m2


REMONT WNĘTRZA HALI STULECIA W RAMACH ZADANIA „HALA STULECIA WE WROCŁAWIU – CENTRUM INNOWACYJNOŚCI W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zaprojektowano: przebudowę kuluarów i zaplecza szatniowo-sanitarnego, wymianę wszystkich instalacji (c.o., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej (z modernizacją nagłośnienia), klimatyzacyjnej, logicznych i innych), wymianę posadzek, wymianę widowni i zwiększenie jej pojemności do 10 000 widzów oraz naprawę wszystkich elementów konstrukcyjnych wewnątrz obiektu.

Zaproponowane rozwiązania projektowe łączą innowacyjność z poszanowaniem kontekstu historycznego Hali Stulecia - obiektu o 100-letniej historii wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dla przedsięwzięcia uzyskano pozwolenie konserwatorskie wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków,

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia działki: 7,7 ha
 • Powierzchnia użytkowa: 17 120,0 m2
 • Wysokość budynku: 42,0 m
 • Kubatura budynku: 178 226,2 m3

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI RYNKU W BOLKOWIE

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach zadania przewidziano:

 • wymianę całej nawierzchni Rynku na nową z kostki granitowej o różnych fakturach, kolorach i rozmiarach, tak aby wydzielić ciągi piesze i jezdnie,
 • możliwość zmiany organizacji ruchu i inną lokalizację miejsc parkingowych,
 • częściową likwidację terenów zielonych oraz częściową wycinkę drzew, a także całkowite przeprojektowanie nasadzeń w obrębie Rynku,
 • odtworzenie zabytkowej studni,
 • nowe oświetlenie,
 • skuteczne odwodnienie nawierzchni.

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia opracowania: 7 341,4 m2


REWITALIZACJA HISTORYCZNEGO CENTRUM MIASTA ZGIERZA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach projektu pn.: ,,Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta Zgierza” opracowano kompletną dokumentacją projektową dla czterech zadań inwestycyjnych:

 • „Budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic: Narutowicza, Rembowskiego, Długiej i 1 Maja”
 • „Rewitalizacja placu Jana Kilińskiego w Zgierzu”
 • „Rewitalizacja ogrodu Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu”
 • „Rewitalizacja parku miejskiego w Zgierzu – Centrum Rekreacji Rodzinnej”,
 • Rozwiązania projektowe obejmowały m.in. prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni, przebudowę istniejących nawierzchni parkingowych, placów, ścieżek pieszych i rowerowych oraz budowę nowych dróg i chodników.
 • Zaprojektowane prace zostały pozytywnie uzgodnione były z Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia objęta opracowaniem: ok. 25 075 m2
 • Powierzchnie utwardzone: ok. 17 160 m2