Lista referencyjna

Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla zadań inwestycyjnych na potrzeby projektu pn. "Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów"

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

01.2017 - 03.2017


Studium wykonalności dla projektu pn. "Adaptacja pomieszczeń Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach przy ul. B. Krzywoustego 9 na Oddział Żłobka Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną w ramach projektu WPF - MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego"

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach

10.2016 - 12.2016


Studium wykonalności dla projektu pn. "Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi" obejmującego adaptację pomieszczeń Miejskiego Przedszkola nr 19 w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 13 na oddział Żłobka Miejskiego dla 50 dzieci; adaptację pomieszczeń piętra Miejskiego Przedszkola nr 6 w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 15, w celu zwiększenia o 60 liczby miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach

2015 - 07.2015


Studium wykonalności dla projektu pn. "Adaptacja części pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 82 na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6 oraz adaptacja części pomieszczeń parteru i piwnic Szkoły Podstawowej nr 31 im. Henryka Sienkiewicza, w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 17 na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 19"

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach

05.2015 - 07.2015


Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i niezbędnymi załącznikami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 dla projektu pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mirkowie - etap II"

Gmina Długołęka

04.2014 - 06.2014


Wykonanie wstępnej analizy możliwości uzyskania dofinansowania oraz studium wykonalności z wnioskiem o dofinansowanie i niezbędnymi załącznikami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 dla inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklany"

Gmina Świerklany

07.2013 - 10.2013


Studium wykonalności na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 dla projektu pn. "Rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju"

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

03.2013 - 06.2013


Studium wykonalności na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 dla projektu pn. "Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany w Szczawnie-Zdroju"

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

03.2013 - 05.2013


Studium wykonalności na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 dla projektu pn. "Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o punkt wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki oraz nowe linie do przetwarzania odpadów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia"

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu

02.2013 - 04.2013


Aktualizacja wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie oraz rozbudowa systemu selektywnej zbiórki na terenie Miasta Nowa Ruda i Gminy Nowa Ruda"

Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

10.2012


Studium wykonalności na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 dla projektu pn. "Wymiana kotła centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza"

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

08.2012 - 09.2012


Studium wykonalności na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 dla projektu pn. "Wymiana kotła i instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni gazowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju celem redukcji emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza"

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

08.2012 - 09.2012


Opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Schemat 1.1.D1a Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu dla inwestycji polegającej na budowie obiektu hotelowego we Wrocławiu

Inwestor prywatny

03.2012 - 05.2012


Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 dla projektu pn. "Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie"

Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

01.2011 - 12.2011


Studium wykonalności na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 dla zadania "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu"

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu

04.2011 - 08. 2011


Świadczenie pomocy technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt (PIU) dla przedsięwzięcia "Oczyszczanie ścieków Wałbrzychu", dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności, program ISPA - w ramach konsorcjum

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

10.2005 - 10.2011


Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. "Renowacja części wspólnych budynków w mieście Przemków"

Gmina Przemków

05.2010 - 12.2010


Studium wykonalności na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 dla zadania "Rewitalizacja Szczawna-Zdroju - Rewaloryzacja budynków mieszkalnych"

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

05.2010 - 12.2010


Opracowanie eksperckie w sektorze wodno-kanalizacyjnym pt. "Analiza i warunki stosowania indywidualnych, zbiorczych i grupowych systemów odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

09.2010 - 11.2010


Opracowanie eksperckie w sektorze wodno-kanalizacyjnym pt. "Analiza i warunki stosowania systemów kanalizacji sanitarnej"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

09.2010 - 11.2010


Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę"

Gmina Lubin

01.2010 - 02.2010


Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Raszówce - zagospodarowanie terenu (budowa terenowego kompleksu sportowego)"

Gmina Lubin

01.2010 - 02.2010


Weryfikacja prawidłowości i doradztwo w zakresie prawidłowego sporządzenia studium wykonalności dla projektu POIiŚ 1.1-6 "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa" w ramach realizacji zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego umowy ramowej na Doradztwo w przygotowaniu do realizacji projektów indywidualnych finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007 - 2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

08.2009 - 12.2009


Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Przemkowa na lata 2009 - 2015 niezbędnego do aplikowania o środki na rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Gmina Przemków

06.2009 - 09.2009


Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 dla przedsięwzięcia o nazwie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie"

Gmina Święta Katarzyna

10.2008 - 11.2009


Studium wykonalności dla potrzeb ubiegania się o dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla zadania "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych, gmina Ustrzyki Dolne"

Gmina Ustrzyki Dolne

04.2008 - 09.2008


Studium wykonalności dla potrzeb ubiegania się o dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013 dla zadania "Stacja Przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej"

Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie

02.2008 - 07.2008


Studium wykonalności dla potrzeb ubiegania się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla zadania "Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów"

Gmina Niechlów

04.2007 - 07.2007


Dokumentacja dla potrzeb ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności dla projektu pn. "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry" (przygotowana w układzie konsorcjum)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11.2005 - 04.2007


Studium wykonalności dla inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokój wzdłuż ulic: 1 Maja, Mariackiej, Średniej, Żeromskiego, Wojska Polskiego i Wolności"

Inwestor prywatny

10.2005 - 12.2005


Studium wykonalności i wniosek o wsparcie finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego inwestycji dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich

10.2005 - 12.2005


Studium wykonalności i wniosek o wsparcie finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego inwestycji dot. budowy oczyszczalni ścieków w Marciszowie oraz kanalizacji sanitarnej dla wsi gminnych

Gmina Marciszów

09.2005 - 11.2005


Studium wykonalności dla projektowanej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wieleniu, pow. czarnkowsko-trzcianecki ramach Zintegrowanego Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Gmina Wieleń

05.2005 - 06.2005


Studium wykonalności w ramach koncepcji techniczno-ekonomicznej gospodarki ściekowej dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego

Związek Gmin Zalewu Wiślanego i Jeziora Drużno z siedzibą w Elblągu

01.2005 - 09.2005


Studium wykonalności z wnioskiem o dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanego Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla projektu "Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów poprzez rewaloryzację zabytkowych układów urbanistycznych i parkowych"

Gmina Chocianów

10.2004 - 11.2004


Studium wykonalności z wnioskiem o dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanego Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej - Etap I Chocianów - Trzmielów - Szklary Dolne"

Gmina Chocianów

10.2004 - 11.2004


Studium wykonalności z wnioskiem o dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanego Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla projektu "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim"

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

07.2004 - 11.2004


Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki na potrzeby aplikowania o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

08.2004 - 10.2004


Studium wykonalności dla projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w gm. Kalisz Pomorski; Studium wykonalności dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kalisz Pomorski dla potrzeb dofinansowania ww. zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Urząd Miasta i Gminy Kalisz Pomorski

06.2004 - 08.2004


Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów"

Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów"

Gmina Niechlów

04.2004 - 06.2004


Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich z rozwiązaniem docelowej gospodarki osadami"

Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich z rozwiązaniem docelowej gospodarki osadami"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "DELFIN" Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich

05.2003 - 07.2003


Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków o Qśr=500 m3/d w zakładzie produkcyjnym zajmującym się przerobem ziemniaków na skrobię i susze ziemniaczane

ELIPSA Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

12.2002


Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chwaliszów i Stare Bogaczowice oraz dokończenie budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości 600 m3/d w Chwaliszowie"

Urząd Miejski w Świebodzicach

08.2002