Konsulting

W RAMACH USŁUG KONSULTINGOWYCH WYKONUJEMY NIEZBĘDNE PRZY REALIZACJI KOSZTOWNYCH INWESTYCJI ANALIZY I OPRACOWANIA PRZEDINWESTYCYJNE.

Od 20 lat zajmujemy się pozyskiwaniem środków na realizację inwestycji naszych klientów. Mamy bogate doświadczenia wynikające z przygotowywania projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach programów krajowych i unijnych, z różnych dziedzin, tj. rewitalizacja obiektów i obszarów zdegradowanych, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, sektor ochrony środowiska, inwestycje infrastrukturalne.

Wspieramy przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i inne podmioty w realizacji ich zamierzeń inwestycyjnych. Nasze usługi obejmują:

  • analizę założeń projektu,
  • wyszukiwanie dostępnych źródeł finansowania,
  • dobór programów i działań właściwych dla rodzaju inwestycji,
  • dostosowanie projektu i / lub działalności inwestora do wymagań stawianych projektom,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej – w szczególności wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności oraz pozostałych niezbędnych załączników.
Służymy również pomocą na etapie wdrażania projektu – w trakcie procedury wyłaniania wykonawców, przy rozliczaniu inwestycji (sporządzaniu wniosków o płatność) oraz raportowaniu do instytucji wdrażających.

Zdobyte doświadczenie oraz wiedza poszerzana na bieżąco pozwalają na fachowe i efektywne doradztwo w przygotowaniu i realizacji planowanych inwestycji, zwłaszcza wspieranych przez środki dotacyjne.

Dla jednostek samorządowych wykonujemy opracowania strategiczne:

  • lokalne programy rewitalizacji, 
  • programy opieki nad zabytkami,
  • programy rozwoju lokalnego.

Pomagamy nie tylko inwestorom i jednostkom samorządowym przy planowaniu i realizacji określonych inwestycji, współpracujemy również z różnymi instytucjami, świadcząc usługi doradcze w charakterze ekspertów zewnętrznych.

W 2010 roku na zamówienie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonaliśmy opracowania w zakresie analiz w sektorze wodno-kanalizacyjnym dotyczących warunków stosowania indywidualnych, zbiorczych i grupowych systemów odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków oraz warunków stosowania różnych systemów kanalizacji sanitarnej.

W ramach Umowy Ramowej podpisanej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na lata 2009 - 2013 świadczyliśmy usługi doradcze polegające na weryfikacji prawidłowości sporządzania dokumentacji dla projektów indywidualnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony środowiska, przygotowywanych w celu ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013.